Pleno ordinario de 30 de agosto de 2018 / 2018ko abuztuaren 30reko ohiko Osoko Bilkura

Pleno ordinario de 30 de agosto de 2018 / 2018ko abuztuaren 30reko ohiko Osoko Bilkura

Firmado por: GIVENNAME=ENRIQUE - SURNAME=MATEO SANZ - O=AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN
Firmado el:
Emisor: CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES
Estadísticas
Puntos de interés